Proč cirkusy
bez zvířat?

Zvířata jsou tu zesměšňována a ponižována ve jménu zábavy. Pojďme to změnit!

Současná
legislativa

Svobodě zvířat se v r. 2004 podařilo prosadit do zákona na ochranu zvířat zákaz využívání některých nově narozených druhů volně žijících zvířat (primátů, ploutvonožců, kytovců, vyjma delfinovitých, nosorožců, hrochů nebo žiraf) v cirkusech.

Za druhy volně žijících zvířat se přitom považují takové, jejichž populace se udržují v přírodě samovolně. Cíl kampaně Cirkusy bez zvířat je jasný – prosadit zákaz využívání všech druhů divokých zvířat v cirkusech, tedy rozšířit jej na zvířata jako je např. slon, tygr, lev.

V ČR existuje nerovný přístup v hodnocení podmínek pro zvířata v soukromých chovech a zoologických zahradách na straně jedné a cirkusech na straně druhé. Po cirkusech se vyžadují méně přísné podmínky pro chov volně žijících zvířat (více zde). Chov zvířat v cirkuse upravuje Vyhláška č. 346/2006 Sb., o stanovení bližších podmínek chovu a drezúry zvířat, kdežto Ministerstvo životního prostředí při udělování licencí ZOO a Státní veterinární správa při hodnocení stavu chovů vychází z Doporučení Ústřední komise pro ochranu zvířat – Podmínky chovu savců volně žijících druhů v zajetí z r. 2006.

Zákazy
v Evropě

Již 15 států v Evropě má úplný zákaz využívání divokých (či všech) druhů zvířat v cirkusech:

Belgie, Bosna a Hercegovina, Estonsko, Chorvatsko, Irsko, Kypr,  Lucembursko, Makedonie, Malta, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovinsko a Srbsko.

Co říkají odborníci?

MVDr. Oldřich Tomášek, Ph.D.
Ústav biologie obratlovců AV ČR
V době, kdy zoologické zahrady zvětšují výběhy a snaží se je maximálně přizpůsobit životním nárokům chovaných zvířat, je ostudné, že stále tolerujeme cirkusy, kde jsou zvířata držena na minimálním prostoru a jsou stresována neustálými transporty z místa na místo.

U cirkusového vystoupení se zvířaty zároveň postrádám jakýkoliv pozitivní výchovný efekt, který by držení zvířat v takto nevyhovujících podmínkách jakkoliv ospravedlňoval. Proto podporuji iniciativu Svobody zvířat za zákaz využívání volně žijících zvířat v cirkusech.
číst více   
MVDr. Kateřina Vojtková
Nesouhlasím s chovem a využíváním volně žijících druhů zvířat v cirkusech. Zejména u větších druhů zvířat (sloni, zebry, medvědi, velké kočkovité šelmy) nelze zajistit dostatečný prostor a výběh, aby tato zvířata byla spokojená. Pobyt v malých klecích, časté cestování, drezura, odběr mláďat od matek, aby si co nejdříve navykla na člověka – to všechno musí být pro tato zvířata velmi stresující.
číst více   
MVDr. Denisa Wawreczková
Zákaz využívat volně žijící druhy pro zábavu člověka v cirkusech je dle mého názoru rozumný a podporuji ho. Je 21. století a věřím, že dnešní doba poskytuje lidstvu mnoho jiných způsobů zábavy, než tomu bylo v minulosti. Jako lidstvo se vyvíjíme a vývoj s sebou nese změny ve vědomí jednotlivců a fungování celé společnosti. Předpokládám, že do cirkusu chodí především rodiče s dětmi. Jsem toho názoru, že větším přínosem pro společnost a přírodu je edukace našich potomků a navštěvování takových institucí, kde má dítě možnost seznámit se s realitou, s pravými zvyky zvířat, s jejich skutečnými potřebami.

Úcta k přírodě je u každého jedince různě zakořeněná. Věřím, že velkou roli v tomto ohledu hraje výchova, společenské zvyky a hromadně sdělovací prostředky. Zákaz využívat volně žijící druhy v cirkusech je dalším krůčkem pro to, abychom si přírody více vážili a chránili ji.
číst více   
MVDr. Stanislav Mach
Mně osobně se nedomestikovaná zvířata v cirkusech nelíbí také. Jako mladý veterinář jsem v jednom cirkuse ošetřoval krajtu, nebyla mimo jiné v moc dobrém výživném stavu, některá ostatní zvířata také moc ne. Málem mě odtamtud hnali vidlemi, protože jsem se snažil majiteli promlouvat do duše, aby se o své svěřence lépe staral. Cirkusy s divokými zvířaty se mi nelíbí, proto tam nechodím ani já, ani má rodina. Určitě je prospěšná i osvěta v tomto směru.

Myslím, že slušně chovaná a domestikovaná zvířata – psi, lamy, koně, osli atd. - by v cirkusech být mohla, díky jejich dlouhodobému soužití s člověkem je to asi trochu něco jiného. O to přísnější by měly být kontroly, aby tato zvířata rozhodně netrpěla.

Pak zde vidím ještě jeden problém. Pokud by k zákazu došlo, měla by zde být nějaká přechodná doba – na „dožití“ zvířat stávajících, aby nedocházelo k nějakému drastickému zbavování se zvířat.
číst více   
MVDr. Tomáš Neuman
Jelikož mám celý život spojený se zvířaty, cestuji za nimi zejména do africké divočiny za účelem pozorování volně žijících zvířat, a stejně tak se denně setkávám s nejrůznějšími druhy zvířat v mé praxi, nemohu souhlasit s chovem volně žijících zvířat v cirkusech. Myslím, že i člověk, který se příliš nezajímá o přírodu a zvířata, pochopí po návštěvě cirkusu, že zvířata jsou chována v nedostatečném prostoru, samotné vystoupení a drezura jim způsobuje obrovský stres, stejně tak světelné a zvukové doprovody během představení jsou hodně vzdálené tichým planinám jejich přirozené domoviny. Stejně tak neustálý transport zvířat je neoddiskutovatelnou zátěží pro klid zvířat.

Jelikož máme k dispozici velké množství domácích zvířat, která snadněji a ochotněji mohou splňovat poměrně velké nároky na transport a představení, nechápu, proč se ještě volně žijící zvířata v cirkusech vyskytují. Všichni lidé, kteří navštěvují cirkusy, by měli pochopit, že zvířata v těchto nepřirozených podmínkách žijí celý život, zatímco pro ně se jedná o jeden večer, na který jistě brzy zapomenou.

Dle mého názoru se jednoznačně jedná o týrání zvířat.
číst více   
MVDr. Alena Kousalová
Jsem pro zákaz využívání volně žijících druhů zvířat v cirkusech, sama s dětmi do klasického cirkusu právě z tohoto důvodu nechodím a jsem ráda, že i ony vzaly tento postoj za svůj, a rádi navštívíme představení tzv. nového cirkusu – založeného na artistických výkonech lidí, nikoliv zvířat.
číst více   
MVDr. Helena Kozmonová
Souhlasím s rozšířením zákazu využívání všech druhů volně žijících zvířat v cirkusech, protože mi welfare zvířat chovaných v zajetí není lhostejný. Zvířata jsou vystavována neustálým transportům, spojeným se stresem a omezenými prostory, což vůbec nepřipomíná podmínky přirozené pro jejich život.

Podle mého názoru cirkusy předvádějící divoká zvířata nemají již místo v moderní společnosti a Česká republika by se měla po vzoru jiných vyspělých států přidat k jejich zákazu.
číst více   
MVDr. Michal Dašek
Podporuji rozšíření zákazu využívání volně žijících (divokých) druhů zvířat v cirkusech. Podle mého názoru zvířata těchto druhů v cirkusech trpí hlavně stresem způsobeným častými přesuny a cestováním, výcvikem a především nedostatkem prostoru k životu. Jedná se podle mě jednoznačně o týrání zvířat.
číst více   
MVDr. Michaela Krahulová
Jsem pro absolutní zákaz využívání volně žijících zvířat v cirkusech. Žádný „mobilní“ cirkus není schopný zajistit dobré podmínky pro chov těchto druhů zvířat v zajetí a při častém transportu.

Nikdy nezapomenu na hrocha v ohrádce sestavené na asfaltu mezi maringotkami uprostřed velkého města…Opravdu je nutné pro naši zábavu zneužívat zvířata?

Výcvikové metody většiny cirkusů dle mého hraničí s týráním a jsou zavrženíhodné.Metody pozitivní motivace se do cirkusů téměř nedostávají. Cirkus nejde srovnávat se zoologickou zahradou, která se snaží zachovat genofond divokých zvířat a vzdělává laickou veřejnost. Podmínky chovu v ZOO jsou výrazně lepší. Cvičení zvířat probíhá formou pozitivní motivace jako prevence stereotypního chování.

Zakažme volně žijící zvířata v cirkusech. Třeba tím pomůžeme nejen těmto zvířatům, ale i zvířatům v ZOO, kdy původní návštěvníci cirkusů svou návštěvou naopak podpoří chovatelská zařízení, kde k týrání zvířat nedochází.
číst více   
MVDr. Milan Decker
Celosvětový trend zoologických zahrad je takový, že se chovatelé snaží přizpůsobit životní podmínky v chovných zařízeních tak, aby se co nejvíce podobaly přirozenému prostředí, kde zvířata volně žijí.

Tím výrazně snižují jejich stres a zlepšují jejich pohodu. To bohužel v cirkusech nelze, vzhledem k tomu, v jakých podmínkách zvířata těchto druhů musí přežívat.
číst více   
MVDr. Miloš Havelka
Plně podporuji zákaz využívání volně žijících druhů zvířat v cirkusech. Především proto, že využívání, lépe řečeno, zneužívání volně žijících a exotických zvířat jako pracovního prostředku pro uspokojení ekonomické poptávky úzké skupiny lidí, v tomto případě poptávky, která není naplněna potřebností této činnosti, je neobhajitelné a rovná se modernímu otrokářství.

Přes všechna tvrzení o kvalitní péči o tato zvířata stran cirkusů je tato péče zcela nevyhovující z hlediska moderního pojetí welfare a přístupu ke všemu živému na počátku třetího tisíciletí.
číst více   
MVDr. Lenka Čepková
Nesouhlasím s vystupováním živých exotických zvířat v cirkusech, není složité vysvětlit proč. Zvířata jsou na zemi s námi, nikoliv pro nás,a proto neslouží pro naše pobavení a zaslouží si úctu a právo na život stejně jako každý.

Kočkovité šelmy zkrátka díky přirozeným instinktům nemohou být spokojené v klecích, které jsou tisícinásobně menší, než jejich přirozená teritoria. Sloni, zebry, velbloudi a další nejsou přirozeně poslušní, jejich drezura potřebuje nutně donucovací prostředky. Z malých výběhů pak trpí psychickými poruchami, stereotypem a doslova přicházejí o rozum. Většina žije ve strachu před další donucovací ranou. Ne, nikomu bych nepřála takto žít.
číst více   
RNDr. Milada Řeháková, Ph.D
Zooložka, Tarsius, z. s.
Podporuji iniciativu Cirkusy bez zvířat. Domnívám se, že využívat nedomestikované druhy zvířat předvádějící akrobatické kousky pro pobavení návštěvníků do dnešní doby nepatří.

Cirkusy nemohou zvířatům poskytnout prostor, sociální podmínky ani odbornou péči, navíc jejich vystoupení nemá žádný větší přesah než právě jen ono pobavení, na rozdíl od například zoologických zahrad, kde je zvíře prezentováno v co nejpřirozenějších podmínkách za účelem vzdělávání návštěvníků i ochrany přírody.
číst více   
MVDr. Iveta Stiksová
Naše společnost se v rámci zábavy a volnočasového vyžití posouvá vpřed mílovými kroky. Nevidím tedy důvod, proč lpět na vykořisťování zvířat v cirkusech za účelem zábavy a zisku. Musíme si připustit, že se jedná v pravém slova smyslu o jejich týrání. Tyto instituce nejsou schopny zajistit volně žijícím, nedomestikovaným zvířatům nároky na životní podmínky ani projevy přirozeného chování. Welfare, o němž hovoříme velmi často ve vztahu k hospodářským zvířatům, by měl být v tomto případě důsledně naplňován.

Jako veterinář plně podporuji doporučení Svazu Evropských Veterinářů na přijetí zákazu využívání nedomestikovaných, volně žijících zvířat v cirkusech v Evropě.
číst více   
MVDr. Jiří Jahoda
Jsem pro zrušení držení divokých zvířat v cirkusech. Je to otázka svobody, obecně.
číst více   

Co říkají odborné studie?

Přehled problematiky cirkusů se zvířaty v rámci celé EU shrnuje publikace Eurogroup for Animals. (český překlad zde)

Studie Dembiec at al. 2004 se zabývala stresem během transportu u volně žijících zvířat. Jako modelové zvíře použili tygra. Ze studie vyplývá, že zvířata jsou sice schopna se do určité míry transportům přizpůsobit a zvyknout si na ně, ale i u často převážených jedinců byla naměřena vyšší hladina stresového hormonu, než je běžná norma, a to i 6 dní po transportu.

V roce 2006 vyšel článek (Harris a kol.),který představil přehled doposud dostupné vědecké literatury týkající se zdravotního stavu, podmínek života a přepravy zvířat, jejich sociálního, normálního, repetitivního a reproduktivního chování a počtu a původu divokých druhů zvířat využívaných cirkusovým průmyslem. V článku se mj. uvádí: „Současné vědecké poznatky ukazují, že zvířata vhodná pro život v cirkuse jsou taková zvířata, která mají nízké nároky na prostor, jednoduché sociální struktury a omezené kognitivní funkce, nemají zvláštní nároky na životní prostředí a jsou schopna přepravy, aniž by došlo k narušení jejich životních podmínek. Žádný z divokých druhů, které se v cirkusech využívaly či stále využívají, tato kritéria ani zdaleka neplní.“ (český překlad shrnutí a závěrů zde)

Studie Iossa et al. (2009) se zaměřila na to, zda cirkusy mohou zvířatům poskytnout podmínky adekvátní jejich potřebám. Závěry práce uvádí, že dobré životní podmínky volně žijících druhů zvířat mohou být v zajetí ohroženy. Cirkusy však selhávají dokonce i v poskytování základních potřeb volně žijících druhů, jako jsou nároky na prostor, sociální potřeby a vhodná výživa. (český překlad shrnutí a závěrů zde)

Dorning et al. (2016) - studie pro velšskou vládu, měla na základě rozličných kritérií zjistit, zdali jsou cirkusy schopny zajistit volně žijícím druhům zvířat plnohodnotný život. Mezi sledované parametry patřil například dostatečný prostor, vhodná strava, možnost přirozeného chování, interakce se svými druhy nebo zajištění fyzické a mentální pohody. Autoři v rámci studie oslovili několik set odborníků z relevantních oborů. Závěr studie je následující: “Dostupné vědecké důkazy naznačují, že zvířata v cirkusech a kočovných zoo nedosahují optimální kvality života, a tyto důkazy by tedy mohly být argumentem pro případný zákaz jejich existence.“ (český překlad shrnutí a závěrů zde)

Dr. Marion E. Garaï, expertka na chování slonů, vydala vyjádření k využívání slonů v cirkusech: „Tělo slona není uzpůsobeno trikům, které slon musí v cirkuse předvádět. Většina cirkusových triků představuje pro tato zvířata zdravotní riziko kvůli zvýšenému namáhání kloubů a šlach. To vede k bolestem, zanícení a otokům a může vést k ochromení a podobným problémům s pohybem. Navíc může dojít k degenerativnímu onemocnění kloubů.“ Ve svém vyjádření dále podrobně popsala možná zdravotní rizika, která mohou slonům v cirkuse různé cviky přivodit. (český překlad zde)

Téměř třicet vědců vydalo prohlášení o etologických potřebách a životní pohodě divokých zvířat v cirkusech, v němž jasně vysvětlují rozdíly mezi ochočenými a domestikovanými zvířaty a uvádí důsledky, které má život v cirkusech na životní pohodu divokých zvířat, a to jak na individuální, tak i na sociální úrovni. Podepsaní vědci z oblasti biologie, ekologie a etologie divokých druhů zvířat prohlašují, že tato zvířata nejsou pro cirkusy vhodná. (český překlad zde)

Britská veterinární asociace (British Veterinary Association) vydala odmítavé stanovisko k cirkusům se zvířaty. Je totiž toho názoru, že „životní podmínky zvířat v cirkusech symbolizují způsob, jakým zacházíme se všemi zvířaty v lidské péči. Putovní cirkusy nejsou schopny splnit životní nároky nedomestikovaných, volně žijících druhů zvířat, ať už jde o životní podmínky či možnost projevit přirozené chování.“ (český překlad zde)

Svaz Evropských Veterinářů (Federation of Veterinarians of Europe) doporučuje přijetí zákazu všem evropským zemím, neboť „v žádném případě neexistuje možnost, že jejich fyziologické, duševní a sociální požadavky mohou být odpovídajícím způsobem naplněny.“ A dodává, že „držení volně žijících savců v kočovných cirkusech má malý nebo žádný vzdělávací, záchranný, výzkumný nebo ekonomický prospěch, který by mohl ospravedlnit jejich využívání.“ (český překlad zde)

Sdružení více než 100 psychologů z celého světa společně podepsalo prohlášení italské psycholožky Annamarie Manzoni o nevhodnosti cirkusů k pedagogickým a výchovným účelům. Naopak mají za to, že cirkusy mohou negativně ovlivnit vztah dětí ke zvířatům, a to jak v cirkusech, tak i mimo ně. To je způsobeno charakterem cirkusu a nabádáním k pozitivním reakcím (smíchu, radosti, štěstí) při sledování tvorů vykonávajících krajně nepřirozené úkony, spjaté s jejich nepohodlím, strachem a v neposlední řadě trestáním v případě nežádoucích reakcí.

Psychologická komora polské Akademie věd připojuje svou podporu k mezinárodní snaze o zákaz využívání zvířat v cirkusech (viz Annex 4). Své doporučení uzavírá následovně: “Je třeba zmínit, že lidé trénují zvířata pro nejrůznější účely, včetně rolí v podpoře záchranných a bezpečnostních služeb, asistenci osob s různým postižením, pro terapii, sport, koníčky a za účelem zlepšování pohody cvičených zvířat. Ve všech těchto formách užívání a výcviku zvířat mohou výhody z nich plynoucí ospravedlnit tato rozhodnutí. V případě cirkusového průmyslu jsou však výhody využívání zvířat (zábava pro publikum a zisk pro cirkus) dosažitelné, aniž by docházelo k vykořisťování zvířat. Navíc podmínky, ve kterých jsou cirkusová zvířata držena, dělají z tohoto komerčního odvětví obzvláště krutou záležitost v rozporu s dnešními morálními standardy.”
číst více   

Přihlaste se k odběru newsletteru*

ODESLAT
*Zadáním e-mailu vyjadřujete souhlas se zasíláním informací a zpracováním osobních údajů Svobodou zvířat.

Spolupracují s námi

Jsme členy

KONTAKT

LUCIE HEMROVÁ
720 415 887
ANNA BERNÁTKOVÁ
737 535 344
DAVID GARDÁŠ
736 651 005

Chcete cirkusy bez divokých druhů zvířat?

PODEPIŠTE VÝZVU